Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Cel i zakres zbierania danych
 2. Podstawa przetwarzania danych
 3. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 4. Pliki „Cookies”
 5. Postanowienia końcowe

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.lepszyhotel.pl jest Justyna Rachuba wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Lepszy Hotel Justyna Rachuba, adres siedziby: ul. Eurydyki 7/4, 80-299 Gdańsk, NIP: 7412096384, REGON: 381143359, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@lepszyhotel.pl, dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.

Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:

Kontaktu z klientem.  Administrator przetwarza dane tj. imię, nazwisko, adres e-mail. Dane na tym etapie są przetwarzane również przez podwykonawców, z których usług administrator korzysta przy przetwarzaniu danych, tj. OVH – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej.

Treść korespondencji podlega archiwizacji. Klient ma prawo domagania się przedstawienia historii korespondencji, domagać się jej usunięcia, chyba, że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Klienta.

Umieszczania komentarzy. Aby dodać komentarz na blogu, należy wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby dodać komentarz. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu, podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda wynikająca z dodania komentarza. Dane są przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba, że wcześniej komentujący usunie komentarz, lub poprosi o jego usunięcie.

 

Zapis na newsletter. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, którą wyraził klient wypełniając zapis do newslettera, ponadto Usługobiorca musi potwierdzić zapis na newsletter poprzez akceptację maila, który pojawił się w skrzynce odbiorczej klienta. Celem danych osobowych (imienia i adresu email) jest otrzymanie listy kontrolnej i wysyłka newslettera. Dane są zapisane w bazie systemu MailerLite i są przechowywane na serwerze znajdującym się na Litwie (UE). MailerLite posiada certyfikat bezpieczeństwa przechowywania informacji (ISO 27001) oraz certyfikat zarządzania usługami IT (ISO 20000). Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia strony www.lepszyhotel.pl, chyba że wcześniej klient zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych.

 

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
 • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji uprawnień, można skorzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@lepszyhotel.pl

 1. PLIKI “COOKIES”

Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

Cookies własne. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Cookies analityczne. Umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

Cookies podmiotów trzecich – Google Analytics i Search Console, są to narzędzia zapewniane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA94043, US. Narzędzia te umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

Facebook Pixel – narzędzie marketingowe dostępne w ramach serwisu Facebook i zapewniane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tego narzędzia kierowane są reklamy w serwisie Facebook.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.